image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Komisyonu ve Görevleri

İslami İlimler Fakültesi Kalite Komisyonu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Murat MİRZAOĞLU Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Kamil ÇOŞTU     Komisyon Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Erdoğan KÖYCÜ Komisyon Üyesi
Doç. Dr. Muhammed Ali YILDIZ Komisyon Üyesi
Doç. Dr. Vahit CELAL     Komisyon Üyesi
Doç. Dr. Üyesi Mehmet ALTUNMERAL Komisyon Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Yunus ABDURRAHİMOĞLU Komisyon Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Abdülmecit KARAASLAN Komisyon Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan ARK Komisyon Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu KAYALIK ŞAHİN Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Muhammed TÜRE Komisyon Üyesi
Arş. Gör. Zeynep YAZICI Komisyon Üyesi
Arş. Gör. Mustafa YANÇ Komisyon Üyesi
Arş. Gör. Cihan ÖZAYKAN Komisyon Üyesi
Şef Necmi SU (İdari Personel) Komisyon Üyesi
Merve Safa KARAŞAHİN (Öğrenci) Komisyon Üyesi


Bartın Üniversitesi Senatosunun 30/11/2018 tarihli ve 2018/17-01 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Bartın Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesinin ilgili maddeleri aşağıda verilmiştir:


Birim Kalite Komisyonunun görevleri
MADDE 11 – (1) Birim Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Birimin stratejik planını hazırlamak,
b) Birimin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışmanın yürütülmesini sağlamak,
c) Birim İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak,
ç) Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak; bu kuruluşlara her türlü desteği vermek,
d) Kalite Komisyonunun kararlarını birimin ilgili bölüm, program, alt birimlerine duyurmak; uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
e) Faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu Ocak ayı sonuna kadar Kalite Komisyonuna sunmak,
f) Bu Yönerge ve Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerekli diğer çalışmaları yürütmektir.

Birim Kalite Komisyonunun çalışma usul ve esasları
MADDE 12 – (1) Birim Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır:
a) Birim Kalite Komisyonu her akademik yılda en az dört kez olağan toplanır. Bunların dışında başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla toplanır.
b) Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.
c) Birim Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.