Kalite Komisyonu ve Görevleri

Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÇOŞTU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTUNMERAL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nihat Durmaz

Üye

Arş. Gör. Duygu KAYALIK ŞAHİN

Üye

Arş. Gör. Zeynep YAZICI

Üye

Sinem Yeşim ÇAĞLAR (İdari Personel)

Üye

Hülya ÜÇKAN (Öğrenci) Üye 


Bartın Üniversitesi Senatosunun 30/11/2018 tarihli ve 2018/17-01 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Bartın Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesinin ilgili maddeleri aşağıda verilmiştir:


Birim Kalite Komisyonunun görevleri
MADDE 11 – (1) Birim Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Birimin stratejik planını hazırlamak,
b) Birimin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışmanın yürütülmesini sağlamak,
c) Birim İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak,
ç) Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak; bu kuruluşlara her türlü desteği vermek,
d) Kalite Komisyonunun kararlarını birimin ilgili bölüm, program, alt birimlerine duyurmak; uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
e) Faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu Ocak ayı sonuna kadar Kalite Komisyonuna sunmak,
f) Bu Yönerge ve Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerekli diğer çalışmaları yürütmektir.

Birim Kalite Komisyonunun çalışma usul ve esasları
MADDE 12 – (1) Birim Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır:
a) Birim Kalite Komisyonu her akademik yılda en az dört kez olağan toplanır. Bunların dışında başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla toplanır.
b) Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.
c) Birim Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.