image/svg+xml
image/svg+xml

Sınav Kuralları

SINAV SIRASINDA ÖĞRENCİLER TARAFINDAN UYULACAK KURALLAR

a) Öğrenciler, sınav başlama anında sınav salonunda bulunmalıdırlar. Sınav salonunda, bu yönerge ile belirlenmiş ve ilan edilmiş kurallara uygun hareket edilir. Sınav salon görevlisi, sınavın sağlıklı yapılması için sınav salonunda sınava giren öğrencilere yönelik her türlü düzenlemeyi yapabilir. Sınav salonunda görevlilerinin yapacakları uyarılara göre davranılır ve talimatlar tartışılmaksızın uygulanır. Sınavlarda kopya çekenlerin ve sınav kurallarını ihlal edenlerin sınavları geçersiz sayılır ve haklarında disiplin soruşturması açılır.

b) Sınavlar, ilan edilen programdaki saatte ve sınav salonunda yapılır.
c) Öğrenciler, sınav uygulamalarında ilan edilmiş gün, saat, salonda sınava girmek zorundadır.
ç) Bazı derslerin sınavları cumartesi ve pazar günlerinde yapılabilir.
d) Ruhsatlı dâhi olsa, sınav binalarına silah ile girilmesi yasaktır.
e) Sınav salonlarında, sınav başlamadan önce kimlik kontrolü yapılır. Öğrencinin sınava girebilmek için, mevcut öğrenci kimliğini sıranın üstüne koymak suretiyle sınav salon görevlisine ibraz etmesi gerekir. Kimliğini kaybetmiş öğrenci, ilgili yarıyılın öğrenci belgesini ibraz etmek suretiyle sınava girebilir.
f) Sınav salonuna kalem, silgi gibi sınavın yazılmasında kullanılacak gereçler ile öğretim elemanı tarafından sınavda kullanılmasına izin verilmiş kaynaklar getirilebilir. Ayrıca, sınav salonuna, diğer öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde tüketilmesi ve geride çöp bırakılmaması koşuluyla şekerleme ve su getirilebilir. Salona, bu sıralananlar dışında herhangi bir eşyanın (cep telefonu, ders notu, ders kitabı vb.) getirilmesi durumunda, cep telefonlarının kapatılması, ders notları, ders kitapları ve diğer eşya ve malzemelerin, öğrencinin sınav sırasında göz temasıyla ve fiziki olarak ulaşamayacağı bir yere konulması gerekir. Sınav görevlileri; cep telefonu, ders notları, ders kitapları ve diğer eşya ve malzemeleri sınav düzeni için gözetim altına alabilirler.
g) Öğrenci, oturduğu sıra/sandalye ve çevresindeki salon donanımına önceden yazılmış, bırakılmış kopya mahiyetinde malzemeyi mahiyetinde malzemeyi kontrol etmekle yükümlüdür. Sıra/sandalye üstünde veya yakınında salon donanımına önceden yazılmış kopya mahiyetindeki malzemeden öğrenci sorumludur.
ğ) Sınavın özelliğine bağlı olarak sınav evrakları kapsamında verilmediği müddetçe sınav sırası/sandalyesi üzerinde müsvedde vb. amaçlı olarak ilave kağıt bulundurulamaz ve aksi halde bu davranış kopya girişimi olarak değerlendirilir.
h) Sınav soruları ya da verilmiş cevaplar, bir kâğıda yazılarak sınav salonundan çıkartılamaz. Bu amaca yönelik yapılan işlemler, kopya girişimi olarak değerlendirilir.
ı) Öğrencinin, sınav akışını bozmamak için sınav başlangıç saatinden en geç on dakika öncesinde sınav salonunda bulunması gerekir.
i) Öğrenci, soru kâğıdı/kitapçığı ve cevap kâğıtlarının üzerinde yer alan kimlik bilgileri, soru kitapçığı türü vb. ilgili alanların doldurulmasından sorumludur. Üzerindeki bilgi alanları doldurulmamış ve tereddütsüz bir şekilde ayırt edilemeyen cevap kâğıdı değerlendirilmez.
j)  Sınav süresi, sınav salon görevlisinin “Sınav başlamıştır.” uyarısı ile başlar. Sınavların başlama ve bitişinde, sınav salon görevlisinin tahtaya yazdığı süreler ve tuttuğu saat esas alınır.
k) Sınav süresince her türlü alışveriş, konuşma ve işaretleşme yasaktır.
l) Genel olarak matematiksel işlem gerektiren sınavlarda, bilgisayar özelliği ve alfabetik hafızası bulunmayan (klavyesinde RUN, EXE, STORE gibi tuşları olmayan) hesap makineleri kullanılabilir. Cep telefonları sınav süresince kapalı tutulur ve hesap makinesi olarak kesinlikle kullandırılmaz.
m) Sınav sırasında, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından kullanılmasına izin verilmemiş bir kaynaktan (ders notu, kitap vb.) yararlanılması, diğer bir öğrencinin sınav kâğıdına bakılması, öğrenciye sınav kâğıdının gösterilmesi ve diğer bir öğrenciyle yazılı veya sözlü olarak herhangi bir bilgi alışverişinde bulunulması ve benzeri eylemler kopya olarak değerlendirilir.
n) Kopya olarak değerlendirilecek davranışlarda bulunan öğrenciden kâğıdını derhal sınav salon görevlisine teslim etmesi istenir ve kopya eylemi hakkında sınav salon görevlisi/görevlileri tarafından kopya eyleminin nasıl yapıldığını özetleyen tutanak tutulur. Tutanağa deliller ve varsa diğer özel durumlar not düşülür. Kopyaya karışan öğrenci/ler hakkında disiplin soruşturması başlatılır. Sınav gözetmenleri kopya delilini oluşturan malzemeyi veya delile el koymanın imkânsız olduğu hallerde malzemenin görsel örneğini tutanağa ekler. Öğrencinin kopya delilini teslim etmemekte direnmesi veya görsel örneğinin alınmasını engellemesi durumunda, söz konusu durum da tutanak altına alınır. Örneğin, ele kopya yazılması gibi bir durumda, yazılmış olan metin fotoğraf makinesi aracılığıyla tespit edilebilir. Kalem kutusu vb. şahsi mülkiyete tabi eşyanın üzerinde kopya yer alması gibi durumlarda ise, söz konusu eşyaya el konulabilir. Öğrencinin buna direnmesi durumunda, zor kullanarak delil toplanamaz. Bu durumla karşı karşıya kalınması halinde, bir tutanak ile delilin toplanamadığının belirtilmesi gerekir.
o) Sınav salonunu terk eden öğrenci, tekrar sınava alınmaz.
ö) Sınav görevlileri sınavın son 5 dakikasında kargaşayı ve dikkat dağılmasını önleme amaçlı olarak salondan dışarı çıkışa izin vermeyebilir.
p) Sınav süresi bitiminde öğrenci, cevaplamayı bırakıp cevap kâğıdını soru kâğıdı/kitapçığının arasına koyarak sınav sırası/sandalyesinden kalkmadan sınav salon görevlilerinin evrakı toplamasını ve sayım işlemlerini tamamlamalarını bekler. Öğrenci, sınav salon görevlilerin, “Çıkabilirsiniz.” uyarısından sonra sınav salonu terk edebilir.
r) Sınava giren öğrenci, sınav yoklamasını ve cevap kâğıdındaki ilgili alanları doldurup imzalamaktan ve sınav evrakını eksiksiz teslim etmekten sorumludur.
s) Sınav süresince, öğretim elemanlarına, sorularda olabilecek baskı veya yazım hataları dışında soru sorulamaz.